YFU:s stipendium för scouter

För utbytesåret 2015/2016 delar Youth For Understanding (YFU) ut fyra stipendier i syfte att möjliggöra och uppmuntra utbyten för studenter som är särskilt goda ambassadörer för Sverige och för YFU. Här kan du läsa om stipendiet som är öronmärkt för en medlem i Scouterna. Besök YFU:s hemsida för information om de två ytterligare stipendierna.

 

YFU:s beskrivning av stipendiaten:

Berättigade att ansöka om stipendier till medel är studenter som antagits och tackat ja till något av YFU:s utbytesprogram.

Mottagare av stipendium ska bedömas vara en god ambassadör/representant för Sverige och YFU. För sökanden gäller att brev och lärarrekommendation inkommit med ansökan samt att studenten i övrigt uppfyller de krav som YFU ställer på sina deltagare i utbytesprogrammet. Det finns olika typer av stipendier att söka. Dessa kräver ytterligare dokument från den som söker.

 

YFU Sveriges föreningsstipendium: 1 stipendium på 25 000 kr – öronmärkt för en medlem i Scouterna eftersom de har ett långtgående samarbete med YFU Sverige.

YFU Sverige har skapat ett föreningsstipendium med syfte att främja kunskap och kännedom om YFU och YFU:s verksamhet. Föreningsstipendiet går till en medlem i Scouterna, då YFU Sverige valt att skapa ett långtgående samarbete med deras svenska organisation. Syftet är att underlätta för den enskilda scouten att åka utomlands som deltagare i YFU:s utbytesprogram.

 

Förväntningar på föreningsstipendiaten (scouten)

Den utbytesstudent som tilldelas YFU Sveriges föreningsstipendium förväntas vara en god scout och representant för landet och YFU Sverige under sitt utbytesår.

 

Mer specifikt innebär det att du förväntas:

– Sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till din skola i värdlandet

– Arbeta för en god relation till din värdfamilj och vänner

– Vara öppen för det nya språket och den nya kulturen

– Uppdatera och driva en utbytesblogg regelbundet under ditt år (uppdatera minst en gång per månad). Denna blogg länkas till YFU Sveriges hemsida.

– Vid avslutat utbytesår delta i en YFU-film om utbytesåret i marknadsföringssyfte

– Vid avslutat utbytesår delta i minst ett informationsmöte för YFU

 

Ansökan: Ansökan sker i enlighet med YFU:s övergripande ansökningsförfarande.

 

Stipendiekommitén

Stipendiekommittén består i år av:

• Anna Henrikson – Styrelseledamot i YFU Sverige

• Birgit Hagsten – Representant för YFUs medlemmar och mångfaldig värdmamma

• Gunilla Rönnholm – Representant för YFUs medlemmar och tidigare utbytesstudent till Australien

• Thintin Strandman – vikarierande National Director för YFU Sverige

• Oscar Carlsson – Grundare av hemsidan utbytesstudent.se

• Felix König – Ordförande för LSU – Sverige Ungdomsorganisationer

 

Beslut om tilldelning av stipendier

Beslut om tilldelning av stipendium fattas av YFU:s stipendiekommitté. Kommitténs beslut kan inte överklagas. YFU:s stipendiekommitté returnerar inte bifogade handlingar. Skicka inga originalhandlingar. Ansökan behandlas konfidentiellt av YFU:s stipendiekommitté.

 

Ansökning

Ansökningstiden för YFU Sveriges stipendier går ut 1 mars 2015. En student kan söka flera stipendier men kan endast bli beviljad ett stipendium. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Det är sökandens ansvar att säkerställa att ansökan är fullständig. Meddelande om vilka som tilldelats stipendium offentliggörs senast den 1 april 2015.

De studenter som tilldelas stipendium kommer att presenteras på YFU:s hemsida och ska dela med sig av sina upplevelser under eller efter utbytesåret. Detta kan ske bl.a. genom en resedagbok eller blogg som finns tillgänglig på YFU:s hemsida.

Tilldelat stipendium dras av på sista inbetalningen av programavgiften för utbytesåret. Det betalas inte ut kontant.

Ansökningshandlingar finns på www.yfu.se under fliken info uppe till höger. Skicka dina ansökningshandlingar till:

Youth For Understanding

Vikingagatan 45

113 42 Stockholm

 

Frågor besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25, alternativt info@yfu.se.

 

YFU Stipendieansökan Föreningsstipendium – Scout 2015-2016