Styrelsen

Styrelsen väljs av Scouternas stämma. Mellan stämmorna är det styrelsen som bestämmer vad Scouterna ska och inte ska göra. Här kan du följa styrelsens arbete.

Scouternas nuvarande styrelse

Scouternas nuvarande styrelse valdes vid Scouternas stämma 2012.

Se vilka som sitter i Scouternas styrelse »

Styrelsemöten

Scouternas styrelse har möten cirka 6 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande och minst hälften av dem är myndiga. Om lika många skulle rösta ja som nej vid ett beslut är det mötesordföranden som bestämmer.

Styrelsens och presidiets möten protokollförs av generalsekreteraren. Innan protokollen blir offentliga justeras de av styrelsen valda justeringspersoner (olika vid varje möte). För presidiet justeras det av ordföranden. Styrelseprotokollen läggs upp löpande.

Här kan du ladda ner styrelseprotokoll

Presidium och utökat presidium

Styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör bildar ett presidium som hanterar frågor som inte hinner vänta till nästa styrelsemöte. Presidiet bildar tillsammans med de två International Commissioners ett utökat presidium och hanterar löpande internationella frågor av större vikt.

Strategiska team

Styrelsen har valt att organisera sig i strategiska team som består av två styrelseledamöter och en person från kansliet, oftast en avdelningschef. Dessa arbetar med strategisk planering, främst med fokus på de kommande åren, inom ett område i Färdplan för framtiden. De strategiska teamen förbereder också styrelsens diskussioner inom sitt område.