VoteIT – ett hjälpmedel på stämmor

voteit_bluewhite

Scouterna är medlemmar i föreningen VoteIT. Detta innebär att alla kårer, scoutföreningar och distrikt också kan använda sig VoteIT på sina årsmöten. På den här sidan finner du information om vad VoteIT är samt hur du kan använda det.

Vad är VoteIT?

VoteIT drivs och utvecklas av en ideell förening vilken Scouterna är medlemmar i. VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som en kombination av onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT som beslutsstödsystem. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT.

Läs mer om föreningen VoteIT på föreningens hemsida »

Så här har Scouternas stämma använt VoteIT

På Demokratijamboree 2016 använde sig Scouterna av VoteIT för första gången. Vi började redan den 1 november med att öppna ett digitalt Påverkanstorg på VoteIT, så att medlemmarna redan drygt två veckor innan stämman kunde läsa igenom och diskutera handlingarna. Ombuden erbjöds även möjligheten att skriva yrkanden på det digitala Påverkanstorget.

När stämman öppnade den 19 november flyttades diskussionen till det fysiska Påverkanstorget istället. Yrkanden skrevs fortfarande in i VoteIT, och skrevs sedan ut av sekretariatet och sattes upp på Påverkanstorget.

Under stämmans sista dag, den stora röstningsdagen, användes VoteIT som beslutsunderlag och för att visualisera röstningsalternativen samt talarlistan på storbildsskärmar i plenum. Det gick även att se via hur mycket stöd alla olika yrkanden fått från Påverkanstorget i VoteIT.

Vill din kår, scoutförening eller distrikt också använda dig av VoteIT?

Vad kul! Kontakta då info@scouterna.se