Scouternas handlingar, stämma 2012

Här kan du ladda ner kallelse, stadgar, handlingar, bilagor och valberedningens förslag till Scouternas stämma 2012.

Ladda ner handlingarna

Om handlingarna

Scoutrådets årsmöte

Scoutrådets årsmöte inleder Demokratijamboree.
Ladda ner Svenska Scoutrådets handlingar »

Kallelse

Kallelserna för Svenska Scoutrådets årsmöte och Scouternas stämma har gått ut och under hösten kommer förbund och kårer att utse sina delegater och ombud.

Kallelsen samt mandatfördelningen för Scouternas stämma finns i pdf-form ovan. Mandatfördelningen är baserad på kårens antal betalande medlemmar den 31 dec 2011. Varje förbund har angett sitt antal till Scouterna Riksorganisationen.

Motioner, propositioner och handlingar

Alla medlemmar har rätt att lämna motioner (förslag) till Scouternas stämma. Enligt stadgarna ska dessa motioner skickas in senast 3 månader innan stämman, dvs deadline var den 23 augusti. 15 st motioner har kommit in. Styrelsen har lagt förslag till beslut i olika frågor. Dessa kallas propositioner.

Handlingarna ligger uppladdade ovan, där hittar du också bilagor med information på detaljnivå. Handlingarna innehåller motioner inklusive svar från styrelsen, propositioner, rapporter samt information om hur stämman genomförs.

Valberedningens förslag till styrelse och verksamhetsrevisorer och även förslaget till ny valberedning finns också ovan bland de bifogade dokumenten.

Ändringar gjorda i Scouternas handlingar/bilagor

 • 2012-09-18: Korrigering i handlingarna gällande val av ordförande. Scouterna väljer två ordförande, ingen vice ordförande.
 • 2012-09-25: Bilaga 7, en ny version som tydligt visar vilka förändringar som föreslås med överstrykningar och tillägg i annan färg.
 • 2012-10-02: Sid 43. Motion 11. Motionärens förslag till förändring i att-satsen ändrad till fetstil, som angivits i texten (en formatering som hade fallit bort). Med den nya formateringen flyttades stycket högst upp på sid. 44.
 • Sid 52. Lo Lagercrantz kolumn justerad så att ålder och födelseort ligger i rätt kolumn.
 • Sid 52. Malin Amnefelts bostadsort ändrad till Upplands Väsby (från det tidigare felaktigt angivna Uppsala).
 • 2012-10-04: Mandatfördelningen är uppdaterad. Kåren Ätran från Falkenberg hade tidigare bytt namn till Varberg, det är nu korrigerat.
 • 2012-10-12: Handlingarna sid 23: Korrigerade siffror på Service, scOUT, försäljning.Summan dock oförändrad.
 • 2012-10-17: Mandatfördelningen uppdaterad med SALT:s kårer.
 • 2012-10-19: Handlingarna sid 52: Bernhard Bergström har dragit tillbaka sin kandidatur till styrelsen. Uppdateras när valberedningen återkommer med nytt förslag på ledamot.
 • 2012-11-09: Bilaga tillagd: Bilaga 11: Förslag till valberedning.
 • 2012-11-20: Bilaga tillagd: Bilaga 12: Uppdaterad helhetsbudget.
 • 2012-11-23: Handlingarna sid 52: Valberedningens förslag. Daniel Kåreda ny föreslagen ledamot.