Hur stämman går till

För att alla diskussioner, samtal, omröstningar och beslut ska hinnas med under stämman kommer alla ombud bestämma ett sätt för hur stämman ska gå till, det kallas en förhandlingsordning. Scouternas styrelse, som är valda av alla ombud på stämman 2016, har i handlingarna föreslagit en förhandlingsordning som finns på sidan 7 – här kommer det förslaget i korta drag.

Länk till handlingarna »

1. Stämman öppnas på lördag morgon den 10 november
Alla ombud samlas i plenum (en stor sal där besluten fattas) för att öppna stämman, välja mötesordförande och besluta om förhandlingsordning med mer.

2. Påverkanstorg 1
På påverkanstorget har varje punkt som stämman ska besluta om en fysisk plats där den diskuteras. En sådan plats kallas inflytandepunkt. Under påverkanstorget får alla medlemmar tycka till, ställa frågor och komma med ändringsförslag. Alla ombud markerar vilka förslag de håller med om och utifrån det sammanställs ett beslutsunderlag av redaktionspatrullen. Påverkanstorget gör att det blir enkelt för alla att komma till tals.

Det kommer vara två olika påverkanstorg, ett innan och efter ombuden har samlats i beredningsgrupper (se punkt 3). Det första påverkanstorgets syfte är att alla ombud ska bilda sig en uppfattning om de olika beslutsärenden som finns på stämman, samt att lägga yrkanden på de olika motionerna och propositionerna som finns i handlingarna. På det andra påverkanstorget (efter beredningsg-rupperna) kan ombuden se hur alla beredningsgruppers huvudförslag lyder. Inga nya yrkanden får läggas på det andra påverkanstorget.

3. Beredningsgrupper
Till Scouternas stämma 2018 föreslår Scouternas styrelse att vi ska ha beredningsgrupper, för att testa nya sätt att göra en så bra stämma som möjligt. Beredningsgrupperna består av 30-40 ombud vardera och är som plenum i miniformat. I beredningsgrupperna diskuteras ett mindre antal frågor från påverkanstorget. Beredningsgruppernas uppgift är att diskutera frågorna och de yrkanden (förslag) som kommit in under påverkanstorget. I beredningsgrupperna ska ombuden förhandla om vilket förslag som är bäst och komma fram till ett huvudförslag, det vill säga vad de tycker att hela stämman borde rösta för i en specifik fråga. Vill du komma till tals om ett beslut som diskuteras i en annan beredningsgrupp än den du deltar i får du tydligt framföra dina åsikter till ett ombud som ska vara med i den beredningsgruppen.

Nästa informationsmejl till de som anmält sig till Demokratijamboree och Scouternas stämma skickas ut efter anmälan stängt i mitten av oktober. Där kommer det finnas ett formulär där du som ombud får välja vilken beredningsgrupp du helst skulle vilja vara med i. Vecka 45 kommer alla ombud få ett besked om vilken beredningsgrupp man kommer att delta i under stämman.

Frågor och svar om beredningsgrupperna »

4. Påverkanstorg 2
Efter beredningsgrupperna öppnas påverkanstorget på nytt och resultatet av beredningsgruppernas förhandling presenteras. På det andra påverkanstorget kan man inte lägga nya yrkanden. Om ett yrkande du vill ska röstas igenom inte har blivit huvudförslag stödjer du det genom att sätta en grön plupp vid det. För att ett yrkande som inte blivit huvudförslag ska kunna röstas om måste det ha fått stöd av minst 10% av alla ombud.

5. Beslut i plenum
Därefter samlas alla ombuden på söndagen i plenum och det är nu alla beslut utifrån diskussionerna tas, vilket sker utifrån dagordningen. Utgångspunkten är att diskussioner och förhandlingar redan har skett på påverkanstorget och i berednings-grupperna under lördagen, därför får nya yrkanden inte läggas.