Vidareutveckling av Scouternas verksamhet kring sjö och hav

Focklik

Scouterna har under en längre tid märkt av en stor efterfrågan kring vår sjöscoutverksamhet. Scouternas styrelse har därför gett generalsekreteraren i uppdrag att vidareutveckla Scouternas verksamhet kring sjö och hav. Efterfrågan kommer från såväl föräldrar och barn som vill bli scouter, som från scoutkårer som önskar mer stöd i att utveckla en profil kring sjöverksamhet. Scouting vid vatten är en möjlighet att visa på bredden inom scoutrörelsen och hur vi kan vara intressanta för barn och unga idag. Scouterna behöver därför stötta verksamheten både i de kårer som idag är sjöscoutkårer och de som bara bedriver scoutverksamhet på och vid vatten ibland.

Vi har också under en längre tid sett över och utrett vårt befintliga båtinnehav och vilka arrangemang som vi i och med det kan erbjuda. Detta har gjorts dels genom en nationell anläggningsutredning, men även specifikt kring Scouternas sjöscoutarrangemang. Vår utredning visar att vi behöver utveckla och modernisera våra aktiviteter för att vara mer i framkant vad gäller verksamhet kring sjö och hav. Det innebär också att vi behöver tillgång till en annan typ av båtar än den vi idag har.

Detta betyder att Scouternas befintliga båt, s/y Biscaya, inte kommer att ägas av Scouterna framöver. Styrelsen ser gärna att s/y Biscaya behålls inom scoutrörelsen och därmed kommer vi att erbjuda andra potentiella ägare, i första hand inom scoutrörelsen, att ta över Biscaya.

Scouternas ökade satsning på sjö och hav planeras starta under 2016. Arrangemang med Biscaya sker som planerat under 2015.

Vid frågor kontakta Katarina Hedberg, katarina.hedberg@scouterna.se.

Här kan du läsa mer gällande uppdraget och beslutet, i en Frågor & Svar.

Frågor och svar

Varför vill styrelsen satsa på breddad verksamhet inom sjö och hav?

Vi har under längre tid sett ett stort intresse för sjöscouting, många av de kårer som bedriver sjöscouting idag är framgångsrika och får många förfrågningar från barn och vuxna. I ett steg att utveckla hela vår verksamhet är aktiviteter på och vid vatten ett naturligt område att utveckla och det är också i linje med Scouternas strategi att nå fler.

En satsning på sjöverksamhet följer också förslaget till Scouternas strategi då vi ser flera samhällsutmaningar vi kan vara med att lösa. Det handlar om att göra fler barn och unga simkunniga, att bidra till ökad sjösäkerhet och att utbilda fler barn och vuxna i sjövett. Vi ser också att det finns potential att förstärka relationerna till scouter runt Östersjön, och att vi blir en mer aktiv organisation i arbetet med miljö vid våra hav, sjöar och vattendrag runt om i landet. Helt enkelt att fler ska få uppleva scouting, att bli förebilder och att överträffa scouternas förväntningar med varje möte.

Vad kommer den breddade verksamheten innebära?

Generalsekreteraren har fått i uppdrag att vidareutveckla verksamheten i linje med Scouternas strategi och verksamhetsplan. Exakt vad som kommer att innefattas i verksamheten vet vi ännu inte och detta kommer att arbetas fram tillsammans med Scouternas ideella grupper och andra intressenter under 2015. Verksamheten planeras starta under 2016. Styrelsens inriktning är dock att sjöscouting i framtiden kommer att omfatta en större bredd. Det kan handla om allt från paddling till strandskydd, att ro en eka till att segla en skuta.

Vad är bakgrunden till att utveckla sjöverksamheten?

Idag bedrivs det bra sjöscoutverksamhet på många platser i landet. Men för att möta dagens barn och ungdom behöver all vår verksamhet kontinuerligt ses över. Som en del av det har vi både sett över syftet med vår sjöscoutverksamhet och vårt båtinnehav. Fyller dessa vårt och samhällets behov, och kan de erbjuda arrangemang som bidrar till scoutings utveckling? Vi ser inte att s/y Biscaya uppfyller de behov som finns på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna för drift och underhåll har under de senaste åren varit mycket högre än de intäkter som kommer in. Vi kommer därför att erbjuda och överlåta Biscaya till annan part, primärt inom scoutrörelsen.

Finns det inte ett värde för rörelsen att behålla en så fin båt som Biscaya?

Biscaya är en äldre träbåt som kräver mycket underhåll och som därmed har stora kostnader. Under de senaste åren har Biscaya kostat väldigt mycket för Scouterna (och dessförinnan Svenska scoutförbundet) trots insatser för att balansera kostnaderna. Det är inte längre försvarbart att acceptera de höga kostnader som båten medför då mervärdet kommer relativt få medlemmar till del. Biscayas historia och det affektionsvärde som finns i rörelsen gör att vi primärt kommer att försöka hitta en ny ägare inom scoutrörelsen.

Har Scouterna redan köpt in nya båtar?

Utredningen kring s/y Biscaya är precis klar och styrelsen har gett generalsekreteraren i uppdrag att vidareutveckla Scouternas sjöverksamhet. Vad som bör ingå i en mer modern sjöverksamhet för att utöka vårt erbjudande står inte klart ännu och väntas dröja. I ett första skede kommer behoven att utredas och först därefter kommer vi att titta på nya båtar eller andra lösningar för att kunna bedriva den sjöverksamhet som önskas. Merparten av den sjöscoutverksamhet som sker i landet äger rum lokalt hos sjöscoutkårer eller under arrangemang med kanot eller kajak. Seglingarna med Biscaya står alltså för en väldigt liten del av den samlade sjöverksamheten, vilket gör att segling och annat fortsätter som vanligt på övriga håll i landet.

Gör Scouterna inga fler seglingar med Biscaya nu?

Alla arrangemang som är fastställda med Biscaya under 2015 kommer att genomföras precis som vanligt. Tanken är att en ny ägare kommer att ta över driften efter arrangemangssäsongen 2015. Beroende på vem/vilka detta är kan det vara möjligt att Scouterna även därefter arrangerar seglingar med s/y Biscaya.