Uppmaning rörande sånger och ceremonier i scoutverksamheten

Vi är en rörelse där allas lika värde är ett viktigt grundfundament och vi behöver därför ständigt ifrågasätta tidigare praxis för att utvecklas i takt med samhället. Vi är en modern organisation med värderingar som främjar olikhet och mångfald, allt vi gör behöver testas utifrån dessa värderingar.

På förekommen anledning uppmanar vi alla kårer och andra delar av scoutrörelsen att se över de texter och sånger som finns i sånghäften och sjungs. Lämpligheten i att använda även äldre böcker, ceremonier och lekar måste alltid övervägas. Ett exempel på en sådan sång är ”Suddigummit”som diskuteras just nu men det finns också andra sånger som inte passar in i dagens verksamhet.

Eftersom vi arbetar än mer aktivt för mångfald, öppenhet och gott bemötande för alla är det naturligt att vi får reaktioner kring detta. Vi ser det som något positivt – vi får möjligheten att upptäcka och förändra sådant som verkar avståndstagande och inte alls passar ihop med den moderna och välkomnande barn- och ungdomsrörelse vi är.

Scouternas styrelse
Scouternas folkhögskolas styrelse