Sammanfattning från Demokratijamboree 2014

nathaliemalic-5810

21-23 november genomfördes Demokratijamboree 2014 och Scouternas stämma i Kristianstad. Stämman fattade beslut om verksamhetens framtid; en ny strategi antogs, verksamhetsplan och budget klubbades igenom samt stadge- och policyändringar. Här kan du läsa en kortfattad sammanfattning från stämman.

Under helgen samlades över 1100 scouter för att delta i Demokratijamboreen och Scouternas stämma. Parallellt med stämman erbjöds deltagarna att delta i ett fullspäckat program med en stor utställning, ett brett workshopsprogram med ett 40-tal workshops och öppna föreläsningar samt en middag där bland annat folkhögskolans nya utbildningssystem uppmärksammades. Nedan kan du läsa mer om de spännande förhandlingarna och vilka beslut som togs på stämman.

Scouterna har en ny strategi

Scouternas har nu en ny strategi för de kommande tio åren. Strategin innehåller tre strategiområden som vi fokuserar på fram till 2015. Områdena handlar om att utveckla personen, verksamheten och att nå fler människor. De tre områdena är ”Scouterna utvecklas till förebilder”, ”Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte” och ”Fler ska få uppleva scouting”.

Stämman beslutade om några ändringar i formuleringarna.

 • ”barn och unga” ströks ur första meningen
 • ”vår mission” ändrades till ”vårt uppdrag”
 • ”friluftsliv” skrevs in i uppdraget

Mer om arbetet med Scouternas strategi »

Läs kortfattat om strategin och dess innehåll (stämmans ändringar finns ej ännu korrigerade här) »

Vi har en ny verksamhetsplan och budget

En ny verksamhetsplan och budget för 2015 och 2016 klubbades igenom på stämman. Verksamhetsplanen speglar den strategi som fastställdes och är mer konkret i hur vi faktiskt ska inleda arbetet med strategin, de första stegen mot 2025. Styrelsen har ansvar att genomföra planen genom olika ideella grupper med stöd av generalsekreteraren och kanslier.

WAGGGS & WOSM

Scouterna bekräftade sitt medlemskap i WOSM (World Organization of the Scout Movement) och Scouterna ska arbeta för att alla våra medlemmar, med annan könsidentitet än kvinnlig, ska registreras som medlemmar i WOSM. Det betyder att alla kvinnliga medlemmar även fortsättningsvis ska vara medlemmar i WAGGGS (World Association Girl Guides and Girl Scouts).

Scouterna ska i framtiden arbeta mer aktivt för att inkludera WAGGGS programmaterial i vårt eget program.

Stadgeändringar

Stämman antog ett par stadgeändringar. T.ex att på förvaltningsmötet ska minst hälften av de kallade närvara för att mötet ska vara beslutsmässigt.

Scouterna utser Auktoriserad revisionsbyrå, istället för att välja en särskild revisor vid namn.

Styrelsens sammansättning ändrades och det finns nu möjlighet att utöka styrelsen. Lydelsen ändrades från ”fem övriga ledamöter” till ”minst fem övriga ledamöter”.

Nya policydokument

Nya policydokument antogs och däribland en ändrad alkoholpolicy. Den nya lydelsen är:

”All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som vuxna. Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta menas både nationella arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och distrikt. Detta gäller alltså både arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna för allmänheten, där Scouterna står som arrangör. När man representerar Scouterna på aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte dricka alkohol. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol. Därför uppträder man självklart inte berusad. All verksamhet i Scouterna ska vara helt fri från narkotika.”

Motioner

Stämman hade hela 29 inkomna motioner och det var roligt att se engagemanget och följa diskussionerna på påverkanstorget. Nedan finns besluten kring motionerna summerade.

 • Utreda möjlighet för ny princip för medlemsavgift (medlemsavgift och terminsavgift).
 • Tydligt redovisa sponsorer och externa aktörer i vår ekonomiska redovisning.
 • Erkänna ”familjescouting” samt ta fram ett stödmaterial (som inte är program).
 • Stöd för ökat samarbete kring storläger i Norden.
 • Stämman ska läggas på olika platser i landet, där restid och reskostnad ska beaktas.
 • Stämman ska vara möjlig att delta på för så många som möjligt.
 • Stöd för att det är viktigt att ge gott stöd för utmanar- och roverscouter som antar en ledarroll.
 • En gemensam anläggningsförteckning ska utvecklas och tas i bruk, som ”hitta scoutkår”.
 • En IT-strategi för Scouterna ska tas fram.
 • Styrelsen ska fortsätta utveckla stöd och verktyg till scoutledare för att det ska vara enkelt att använda Scouternas program.
 • En affisch/broschyr tas fram för nedladdning så att alla scouter kan förstå märkeskraven.
 • Att under 2015 ta fram verktyg som tydliggör märkessystemet för scouter och ledare.
 • Uppdrag att ta fram ett officiellt ledarmärke.
 • Ett ledarmärke i tyg tas fram.
 • Nio principer för ungdomsinflytande antogs, alla delar av scoutrörelsen ska arbeta vidare för att genomföra och utveckla förslagen till åtgärder.
 • Nationell kommitté för utmanare ska utses, denna ska verka för ett nationellt forum som sedan ska utse kommittén.

Scouternas styrelse

Styrelsen utökas till 11 personer:
Ordförande: Inger Ekvall och Gustaf Haag
International Commissioners: Ida Krogh Sjöholm och Martin Persson
Övriga ledamöter: Arvid Nilsson, Linnea Hagblom, Malin Amnefelt, Martin Björgell, Oscar Sundås, William Persson och Monika Holmberg

Verksamhetsrevisorer

Anneli Hofström och Anders Brodin

Valberedning

Anders Ahlström (sammankallande), Lotta Carlsson, Patrik Hedljung, Sofia Fransson, Linda Klang och Karin Nolke Grubbström.