Kjesäters slott får ny ägare

kjesater

Organisationen Scouterna har under drygt 50 år ägt fastigheten Kjesäters slott och drev där Kjesäters Folkhögskola fram till 2011. Nu står det klart att Johan Hamilton blir ny ägare till slottet. Han kommer att utveckla fastigheten tillsammans med Vingåkers kommun.

När Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund bildade Svenska Scoutförbundet 13 november 1960 togs beslut om att starta en folkhögskola, och valet föll på fastigheten Kjesäter. Vingåkers kommun sålde då Kjesäters slott till Sveriges scoutförbund för 1 krona. Kjesäters folkhögskola och ledarutbildningsinstitut invigdes i maj 1964 och redan första sommaren inleddes den 47 år långa traditionen av konfirmationsläger på Kjesäter. Folkhögskolan hade förutom konfirmationsläger studiekompletterande kurser och ett utbud av kurser som vände sig till den som ville lära mer om ledarskap, friluftsliv eller scouting.

Kjesäter kom snabbt att räknas som ett nationellt scoutcenter och här hölls varje år ett flertal arrangemang och kurser. Kjesäter hade många fasta aktiviteter som kunde användas av besökande kårer och deltagare. I och med skolans faciliteter ökade möjligheten till effektiva sammankomster då exempelvis kök och matsal fanns och kunde bemannas av skolans personal. Lägerområdet rymde ca 100 personer.

Under 2000-talet fick skolan ökande ekonomiska bekymmer då de ekonomiska bidragen för folkhögskoleverksamheten inte kunde täcka fastigheternas underhållskostnader och nödvändiga insatser för att bibehålla ett attraktivt internat. Under 2011 var det ekonomiska läget akut och Scouterna (dåvarande Svenska Scoutförbundet) kallade till en extra förbundsstämma. Beslutet togs att slottet skulle läggas ut till försäljning eftersom utbildnings-verksamheten kunde få bättre förutsättningar på andra platser.

Nu har en överenskommelse nåtts.

– Det är med stor glädje som jag idag lämnar slottet till dess nya ägare, säger Yvonne Tenninge, generalsekreterare för Scouterna. Jag tror att Johan Hamilton tillsammans med kommunen kommer att göra något fint och bra med slottet, precis som vi gjorde under våra år med folkhögskolan.

Den nya ägaren får tillträde inom några månader.

– Vingåkers kommun ser positivt på att Johan Hamilton förvärvar Kjesäter av Scouterna, säger kommunalrådet Jörgen Larsson. Johan Hamiltons släkt har i långa tider ägt fastigheter med omland i kommunen. Kjesäter betyder mycket för Vingåker och kommunen ser fram emot att i samarbete med den nye ägaren utveckla fastigheten.

Vid frågor kontakta Josefine Larsson, ordförande Scouterna på mobil 070- 675 44 05 eller Jörgen Larsson, kommunstyrelsens ordförande Vingåker kommun på telefon 0151-191 10.

 

FAQ Försäljning av Kjesäter

När börjar historien om Kjesäter?

Under 1950-talet växer scoutrörelsen snabbt samtidigt som man får en starkare status i samhället. Mot mitten av seklet valdes Bengt Junker till scoutchef i Svenska pojkscoutförbundet, med Eilertz Fryland som aktiv rektor startade Svenska pojkscoutförbundet sin folkhögskola. Insamlingar gjordes i hela landet för att samla in startkapital till Sveriges pojkscoutförbunds folkhögskola. Detta medförde att fastigheten i Kjesäter kunde köpas från Vingåkers kommun.

Kjesäters folkhögskola var revolutionerande på många sätt. Få andra skolor hade en sådan pedagogisk grund som Scouterna tidigt hade genom scoutmetoden. Man satsade t ex på nydanande utbildningar för ungdom med särskilda problem.

Varför blev Scouterna tvungna att sälja Kjesäter?

Det var flera skäl som ledde fram till att förbundsstyrelsen i dåvarande Svenska Scoutförbundet föreslog att en försäljning av Kjesäter utanför Vingåker var nödvändig. Det bärande och viktigaste argumentet handlade om ekonomi.

 Redan i början av tvåtusentalet var stiftelsens och skolans situation så allvarlig att hotet om likvidation var överhängande. Detta löstes med en uppskrivning av byggnadernas värde. Svenska scoutförbundets förbundsstämma 2002 avförde frågan om bidrag till stiftelsen mot bakgrund av en utredning om stiftelsens ekonomiska framtid. För att komma tillrätta med situationen genomfördes flera utredningar med representanter för såväl skolans personal som stiftelsestyrelsen och förbundsstyrelsen.

Under våren 2011 blev de ekonomiska problemen riktigt allvarliga och stiftelsen tvingades upprätta en kontrollbalansräkning. Dåvarande Svenska scoutförbundet kallade då till en extra förbundsstämma för att avhandla frågan om eventuellt stöd till stiftelsen.

Den extra förbundsstämman 2011 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att säkra en ansvarsfull avveckling på Kjesäter samt undersöka möjligheten för fortsatt folkhögskoleverksamhet i Scouternas regi. Svenska scoutförbundet köpte därefter byggnader på fastigheten Kesätter 5:5 som tidigare ägts av stiftelsen och försäljningen av hela fastigheten initierades.

Varför kunde inte Kjesäters scoutkår få bedriva gymnasieskola där?

Den ansökan som gjordes av en ideell grupp samt den lokala scoutkåren att fortsätta bedriva skolverksamhet, i formen av gymnasieskola med riksinternat, fick tyvärr avslag på sin ansökan att bedriva skola. Föreningen har överklagat beslutet men i dagsläget är det inte försvarbart för Scouterna att avvakta med försäljningen.

Varför kunde inte Scouterna fortsätta ha verksamhet där?

Många av de rapporter och underlag som tagits fram visade att det inte gick att få ekonomisk bärighet genom att bedriva skolverksamhet på Kjesäter. Dels beror det på de förändrade förutsättningarna för stöd för folkhögskolornas internat och anläggningar, men även att fastigheterna var svårskötta och dyra att underhålla i sig. Boendet hade inte tillräckligt hög standard för att locka konferensgäster och investeringskostnaden att rusta upp det i sådant skick var omöjliga att finansiera av vår ideella verksamhet.

Vad händer med all utrustning på Kjesäter?

Såväl arkivet som det material som går att använda kommer att tas tillvara av Scouterna och flyttas till vårt riksarkiv, Scouternas museum eller fördelas ut på andra anläggningar där det kan komma fler scouter till nytta.

Vad händer med Scoutmuseet?

Scoutmuseet flyttade från lokalerna på Kjesäter för ungefär ett år sedan. I dagsläget håller museet på att byggas upp i lokaler i Örnsberg utanför Stockholm.

 Hur påverkar detta Scouterna folkhögskola?

Scouternas folkhögskola, som är den organisation som driver folkhögskolan vidare, påverkas inte av försäljningen av fastigheten utanför Vingåker. Scouternas folkhögskola har inga fastigheter och fortsätter uppdraget med att ”främja barns och ungdoms vård, uppfostran och utbildning genom att driva folkhögskola och ledarutbildningsinstitut” såsom det startades på Kjesäters folkhögskola.

Har styrelsen utvärderat andra bud?

Ja, styrelsen har fått rapporter från Scouternas generalsekreterare som löpande under året haft kontakt med flera intressenter. Andra intressenter har i större utsträckning krävt tillstånd från myndigheter för att bedriva sin verksamhet vilket varit en större utmaning att få till stånd. Inga köpare har dock kunnat få alla tillstånd som krävts eller haft fullständig finansiering.