Att synas och vara aktiva i samhället

Den 25 november 2012 fastställde 450 röstberättigade ombud en ny verksamhetsplan för Scouterna. Samma dag valdes den styrelse som sedan dess arbetat med att verkställa dessa beslut. Ibland genom egna handlingar, men ofta genom delegation för genomförande genom våra anställda och konsulenter eller i distrikt och ideella arbetsgrupper.

Ett av fem prioriterade mål som fastställdes är Att synas och vara aktiva i samhället. Bakgrunden till detta mål handlar delvis om att det kan vara svårt för en enskild scout eller scoutkår att påverka strukturella frågor och driva opinionsbildning i viktiga eller komplexa frågor. Delvis därför finns riksorganisationen. Scouterna har en tydlig roll som demokratisk röstbärare, och kan när vi tillsammans driver frågor ge röst åt de tusentals unga och vuxna som identifierar sig som scouter, och som genom sitt medlemskap ger styrelsen riktning för hur vi ska rikta vår röst.

Att detta är ett område som prioriteras är för att det hjälper den lokala verksamheten att få hjälp och stöd. Jag tänkte därför ägna detta inlägg till att kort förklara några konkreta saker som vi arbetar med just nu, och också försöka förklara hur varje del bidrar till att vi kan göra fler unga redo för livet genom scouting.

Vi är civilsamhället

Scouterna är en av Sveriges största folkrörelser, och en av de största barn- och ungdomsorganisationerna. Det som också är verkligt unikt är att vi som rörelse nästan enbart har ”aktiva” medlemmar – alltså scouter som på olika sätt är aktiva i verksamheten. Aktiviteterna skiljer sig åt, men det unika är att alla har en viktig roll att spela i vår gemensamma rörelse – oavsett om det är ideellt arbete på en avdelning, i scoutkårens styrelse, som stöd under en hajk eller i en nationell ledningsgrupp.

Det är också något speciellt med scouter. En studie från The Scout Association (TSA) i Storbritannien visar att scouter i högre utsträckning än andra också är aktiva i fler organisationer parallellt med sitt engagemang i Scouterna. Utan att motsvarande studie har gjorts i Sverige vågar jag påstå att ett liknande resultat är troligt även här.

Scouterna har också ett aktivt engagemang genom våra medlemskap i andra sektorövergripande organisationer och nätverk. Vi är exempelvis med i Svenskt Friluftsliv, som bland annat verkar för allemansrättens bevarande och offentligt stöd till friluftsorganisationerna. Genom Svenskt Friluftsliv driver vi projekten ”Reclaim the friluftsliv” och ”Scouting med etniska föreningar”, som syftar till att ge fler unga en positiv upplevelse av friluftsliv och natur samt sänka trösklarna för medlemskap i Scouterna. Två konkreta projekt som på så sätt också ska hjälpa er scoutkårer att lättare kunna nå ut till alla barn och unga i samhället, oavsett deras erfarenheter av friluftsliv.

Vi är också med i Ideell arena, där Fredrik Torberger (ordförande i Nykterhetsrörelsens scoutförbund), på vårt mandat sitter i styrgruppen (styrelsen). Ideell arena arbetar med ledarskap och forskning inom civilsamhället, och genom medlemskapet bidrar vi dels till sektorns utveckling men får också tillbaka kunskap som går tillbaka i vårt arbete med ledarskap och utbildning i Scouterna. Det kommer i slutändan er scoutkårer till gagn genom fler och bättre utbildningar, som gör att det även som vuxen finns arenor till fortsatt utveckling.

Vår biträdande generalsekreterare Karin Nolke Grubbström är invald i styrelsen för Folk och Försvar, som arbetar med att skapa insikt om vad som påverkar fred och frihet. Här visar Scouterna konkret hur fokus på dialog, internationell gemenskap och samhällsberedskap kan vara en framkomlig väg framåt för internationellt fredsarbete. I vårt studieförbund Sensus är Maria Graner sedan drygt ett år invald i styrelsen. Samarbetet med Sensus har bland annat möjliggjort en stor satsning på Scouternas program, och möjligheten att genom studiecirklar få de nya programböckerna kostnadsfritt för er scoutkårer.

I styrelsen för Ecpat Sverige, som arbetar för barns rätt att inte utnyttjas i sex- och människohandel, blev Johan Strid invald som organisationsledamot i fjol. Ecpat har varit en viktig samarbetspart i arbetet med bland annat Trygga Möten, och också då vi båda är engagerade i Nätverket för Barnkonventionen. Genom detta nätverk vill vi verka för att sprida kunskap om barns rättigheter och för att driva att barnkonventionen ska införlivas i svensk lag. För er scoutkårer ger detta arbete stöd för en trygg och säker verksamhet, genom exempelvis Trygga Möten men också genom ett program som bygger på barns rättigheter.

Vid årets första styrelsemöte (#1:2014) bekräftade styrelsen våra medlemskap i dessa och ytterligare några andra externa organisationer och nätverk samt noterade vilka våra representanter är i styrelser, stiftelser och arbetsgrupper i det civila samhället. Jag kan stolt konstatera att det medvetna arbete vi lagt på att synas och bli aktiva i samhället gör att vi ökat vår representation och våra påverkansmöjligheter i flera sektorövergripande organisationer och nätverk. Det hoppas vi kommer märkas också för er som arbetar lokalt i scoutkårer och distrikt på sikt!

Partsgemensamt Forum 2014

Under hösten 2013 ansökte Scouterna om en plats i Partsgemensamt Forum 2014 (PGF), och utnämndes av generalsekreteraren för Ungdomsstyrelsen att fylla en av 16 platser för civilsamhällets representanter. PGF är ett dialogforum som infördes genom propositionen En politik för det civila samhället och syftar till att samla representanter från regeringen och civilsamhället för att diskutera hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras.

Under 2014 arrangeras ett antal dialogträffar, vardera med ett särskilt tema. Tidigare år har man diskuterat frågor såsom likvärdighet i bidragssystem, administration för lokalföreningar, den ideella sektorns särart, långsiktig finansiering, medverkan vid arbetsmarknadsåtgärder med mera. Genom PGF får Scouterna möjlighet att föra fram viktiga frågor som är angelägna för att förutsättningarna för ungas organisering ska bli bättre och relevant stöd till er scoutkårer ska öka.

Som scoutkår kan det vara svårt att ensam påverka nationella system, eller att driva opinionsbildning mot regering och myndigheter. Tack vare den nationella styrelsen och riksorganisationen blir det möjligt – och görs för att representera och stärka hela det civila samhället.

Riksdagens scoutnätverk

I den svenska riksdagen finns ett oberoende och till Scouterna fristående nätverk av riksdagsledamöter från de sju demokratiska partier som vilar på en positiv människosyn. Dessa är antingen själva scouter (ofta fortfarande aktiva) eller har gått med i nätverket då de tycker att Scouterna bidrar positivt till samhällets utveckling på olika sätt.

Riksdagens scoutnätverk ger oss möjlighet att i såväl allmän opinionsbildning som i smala sakfrågor föra fram våra åsikter till regering och departement. Den nya lagen som möjliggör för ideella organisationer att begära begränsade utdrag ur belastningsregistret är ett exempel på en fråga där vi kunnat påverka politiken, och som bidrar till att ge er scoutkårer och oss som rörelse fler verktyg för att förebygga och motverka övergrepp och kränkningar inom vår verksamhet.

Nätverkets ordförande Ewa Thalén Finné är därutöver också vice ordförande i den internationella motsvarigheten World Scout Parliamentary Union (WSPU) som samlar parlamentariker som stöttar scoutrörelsen från parlament över hela världen. Detta arbete stärker vår position genom världsscoutorganisationerna WAGGGS och WOSM som representerar våra rörelser i exempelvis UNESCO och FN:s generalförsamling. Svårt för en ensam scoutkår, men möjligt tack vare att vi tillsammans bildar världens största ungdomsrörelse!

Opinionsbildning och ungdomspolitik

Utöver riksdagsnätverket träffar vi också enskilda företrädare för politiska partier, tankesmedjor eller lobbygrupper i andra sammanhang. Häromveckan träffade undertecknad ihop med Felix Köning, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Kent Persson, partisekreterare för nya moderaterna. Under mötet förde vi fram bland annat de krav och slutsatser som vi barn- och ungdomsorganisationer ställer i rapporten Fritidens prislapp som visar att stödet till idrottens barn- och ungdomsverksamhet är 3,6 gånger större per medlem och år än det till övriga barn- och ungdomsorganisationer.

Tillsammans kan vi ge röst till 70 000 scouter, och totalt 700 000 unga som är aktiva i LSU:s medlemsorganisationer. Tillsammans kan vi verka för att ungas verksamhet ska värderas likvärdigt och att stödet till ungas organisering blir mer jämställt.

Kombinationen av dessa och andra insatser – medlemskap i andra organisationer och nätverk, extern representation i styrelser i sektorövergripande organisationer, ombud i PGF, opinionsbildning och påverkan samt artiklar, debatt och nätverkande – kan vi förbättra förutsättningarna för er scoutledare, för barn och ungas självständiga organisering och för Scouternas möjlighet att synas och uppfattas som en modern och relevant rörelse idag.

Senast den 18 mars kommer regeringens proposition om en ny ungdomspolitik och nytt ungdomspolitiskt mål. För oss är kanske nästan lika relevant den nya folkbildningspropositionen som väntas samtidigt. För genomläsning och remissvar är det bra med en nationell styrelse, så kan ni som är aktiva lokalt fokusera på det som är viktigast för just er – världens bästa ungdomsverksamhet i scouternas patruller!

Detta är några exempel på hur vi i styrelsen arbetar aktivt med att uppfylla vårt gemensamma mål i verksamhetsplanen Att synas och vara aktiva i samhället.

Jag hoppas också det förklarar varför detta arbete är viktigt, och att du som scoutledare lokalt som läser känner att det bidrar till att förenkla och förbättra dina möjligheter i just din scoutkår. Kanske inte i morgon, men genom ett långsiktigt och medvetet arbete som vi gör tillsammans i våra olika roller. Alla viktiga på sitt sätt för att göra fler unga redo för livet!

Vänliga scouthälsningar,

Martin Björgell, ordförande Scouterna

Det här inlägget postades i Scouternas styrelse bloggar av Martin Björgell. Bokmärk permalänken.

Om Martin Björgell

Ordförande, Scouterna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>